Aalborg WAVE
– en forudsætning for, at vi kan skabe fremtidens velfærd!

Den offentlige sektor har i mere end tredive år været underlagt en række stort set enslydende reformsprogrammer, alle med samme mål – at skabe en mere effektiv offentlig sektor i Danmark.

Med afsæt i den tænkning, som ligger bag skiftende regeringers reformer og det herskende styringsparadigme, er der gennem tre årtier således sket en bevægelse i kulturen i den offentlige sektor. En bevægelse fra en forvaltningskultur til en forandringskultur.

For at skabe fremtidens velfærd og herved imødekomme de udfordringer den offentlige sektor fremover vil stå overfor, skal der imidlertid langt mere til end effektiviseringer. Der er behov for en kulturforvandling i den offentlige sektor, særligt inden for de områder, hvor der arbejdes med mennesker!

En kulturforvandling, som skal starte indefra ved at ledernes og medarbejdernes fokus rettes mod det enkelte menneske frem for målgrupper, og hvor indsatserne i langt højere grad bliver præget af helhedstænkning frem for kassetænkning.

Der er behov for et opgør med normalitetsbegrebet, således at værdien af menneskers forskellighed betones og gøres til genstand for de indsatser, som den offentlige sektor fremover iværksætter.

Kulturforvandlingsprojekt på handicapområdet
Vi tror på, at en helt afgørende forudsætning for, at vi kan skabe fremtidens velfærd er, at vores indsatser tilrettelægges med henblik på at sikre, at det enkelte menneske føler sig betydningsfuldt og oplever at leve et liv i værdighed. Kun herved fremmer vi den enkeltes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse.

 

Emotionelt engagement kræves
At støtte andre mennesker til at opnå en følelse af betydningsfuldhed og en oplevelse af at leve et liv i værdighed kræver emotionelt engagement, som sætter os i stand til at møde andre mennesker der hvor de er.

At vi bliver i stand til at sætte os i andre mennesker sted kræver, at vi gennem træning udvikler vores evne til at analysere alle de forhold, som ikke er kvantificerbare. Det vil sige menneskets identitet, behov, drømme, motivation mv. – det emotionelle.

Vores tænkning har rod i vores indre analysemodel af det vi møder. At kunne forstå de bagvedliggende emotioner, som opstår i en given situation, skaber grundlag for at vi kan udvikle vores indre analysemodel.

Men hvordan styrkes ledernes og medarbejdernes emotionelle engagement og hvordan ændrer vi vores tænkning, så den bliver orienteret mod de mennesker vi som fagprofessionelle er her sammen med og ikke mindst de mennesker vi er her for?

 

Vi skal træne vores selvindsigt
Vi skal træne vores selvindsigt for at kvalificere vores professionelle virke. Vi skal forstå, hvordan det vi har oplevet i vores liv påvirker den måde vi handler i rollen som ledere og medarbejdere, og vi skal til stadighed være indstillet på, at sætte vores faglighed i spil på andre og nye måder.

Som ledere og medarbejdere gør vi ikke en forskel for andre mennesker med vores blotte tilstedeværelse, vi gør en forskel med det vi som mennesker bidrager med af os selv i relationen med andre mennesker. Vi skal derfor blive i stand til at nytænke blandt andet ved at præsentere et helt nyt billede af os selv, ikke som fagprofessionelle, men som mentorer, der understøtter menneskelig forvandling.

 

Øget fokus på det relationelle
Relationer er én grundlæggende forudsætning for et menneskes udvikling. Vi skal imidlertid være opmærksomme på, at den relationelle kontekst, hvori vi møder et andet menneske er af afgørende betydning for, om dette menneske føler sig betydningsfuldt.

Det er væsentligt at sondre mellem professionelle relationer og personlige relationer, idet det kun er i de personlige relationer at mennesket kan føle sig ligeværdigt. Som professionelle skal vi derfor understøtte, at de mennesker vi er her for, til stadighed udvikler personlige relationer og netværk.